top of page


מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מפרטת את אופן איסוף ועיבוד מידע אישי על ידי שייקה אביזרים ומערכות סטריאו לרכבבע"מ ("החברה"ו/או "אנו") ביחס לגולשי אתר החברה (להלן: "משתמש", "אתה" או "הנך")הזמין בכתובת https://www.shaykes.com/("האתר").
מדיניות פרטיות זו נועדה לעזור לך להבין איזה מידע אנו אוספים אודותיך, מדוע אנחנו אוספים אותו, כיצד אנו משתפים את המידע עם אחרים, כיצד אנו מאבטחים את המידע, וכן זכויותיך ביחס למידע האישי שלך. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם גלישה באתר, הורדת תוכן מהאתר וכל מסירת מידע לחברה באופן אחר במסגרת האתר. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. 
מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר ומכל הסכם אחר שבינך ובין החברה (יחד יכונו להלן: "התנאים"). מונחים המופיעים במדיניות זו ואינם מוגדרים בה משמעותם תקבע בהתאם למשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש.תנאי המדיניות חלים ביחס לכל שימוש באתר, והינם הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה, בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר.
לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את פרטיו לחברה (אולם ללא מסירתם – חלק מן ההצעות במסגרת האתר לא יהיו זמינות למשתמש). במידה ותבחר לבצע הרשמה באתר, לרכוש ממוצרי החברה דרך האתר, לקבל חומרים שיווקיים ו/או מידע אחר ו/או לצורך יצירת קשר, הנך מצהיר כי הפרטים אשר ימסרו על ידך נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך. 
החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי.
לכל שאלה שיש לך לגבי מדיניות הפרטיות, אנא צור עמנו קשר באמצעות דוא"ל:shaykeservice@gmail.com או כפי שמוצג מטה.
סוג המידע אשר נאסף ואופן השימוש במידע זה
בעת השימוש באתר ובתוכן, החברה עשויה לאסוף מהמשתמש את המידע הבא:
(1)    נתוני שימוש באתר.בעת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף נתונים טכניים ו/או אנונימיים. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ואת המידע הטכני המשודר על-ידי המכשיר בו נעשה שימוש, לרבות: סוג המכשיר, הגדרות שפה, תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, ודפי האתר אשר נצפו, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר. החברה אוספת ועושה שימוש במידע זה על מנת להפעיל את האתר ולאבטחו, לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר, את חווית המשתמש ואת התוכן המוצע בו. 
(2)    מידע אשר נאסף בעת יצירת קשר.ככלשהמשתמש יבחר ליצור קשר עם החברה, המשתמש עשוי להתבקש למסור את פרטי הקשר של המשתמש, לרבות שם, מספר טלפון, דוא"ל, וכדומה. החברה תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לבקשתו ולספק לו מענה. החברה עשויה, אם תמצא לנכון, לשמור את היסטוריית הקשר וההתכתבויות עם המשתמש כחלק מהתיעוד הפנימי של התנהלותה, לרבות לצרכים משפטיים כגון התגוננות מפני טענות עתידיות, וכן לשם שיפור האתר, שירותי החברה וכדומה.
(3)    מידע אשר נאסף בעת הרשמה לקבלת דיוור.יתכן ובמסגרת האתר תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור בדוא"ל, לרבות הצעות שיווקיות, עדכונים וכן הודעות מסחריות אחרות. משתמש אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעה או באמצעות פנייה ישירה לחברה בבקשה כאמור. 
(4)    מזהים מקוונים. בעת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף את כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש ("IP"), וכן מזהים מקוונים נוספים, לרבות באמצעות שימוש ב"עוגיות" (ראה פירוט מטה). מידע זה ייאסף לצורך הפעלת האתר ואבטחתו, ניתוח סטטיסטי של השימוש באתר, שיפור האתר והצעת תכנים מותאמים אישית (לרבות פרסום ממוקד). 
(5)    מידע אשר נאסף בעת ביצוע הזמנה ורכישת מוצרי החברה. במידה ותבחר לבצע הזמנה ולרכוש את מוצרי החברה אשר עשויים להיות מוצעים לרכישה באתר מעת לעת, תתבקש למסור לנו מידע אישי הכולל בין היתר: שם, טלפון, דוא"ל, נקודת איסוף ההזמנה, וכן תידרש לספק אמצעי תשלום לביצוע ההזמנה. החברה תעשה שימוש במידע זה על מנת לעבד את הזמנתך והליך הרכישה, וכן לספק לך את המוצרים שבחרת לרכוש, על מנת ליצור איתך קשר ביחס להזמנתך, וכן לשלוח לך הודעות שירות כגון חשבוניות, סיכומי הזמנה ועדכוני אספקה.כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש בפרטי הקשר שמסרת על מנת לשלוח לך הודעות שיווקיות, לרבות דיוור ישירמטעם החברה.החברה תשמור במאגריה את המידע האמור, הכולל את היסטוריית הרכישות שלך, ולרבות כנדרש מהחברה על פי דין. פרטי אמצעי התשלום המלאים שמסרת לא ישמרו ו/או יועברו לחברה והינם כפופים למדיניות ספק סליקת התשלומים בו נעשה שימוש. 
המשתמש מצהיר ומתחייב כי: (א) יספק מידע מדויק ומלא, הן במהלך ההרשמה והן כל מידע אשר ימסור לחברה; (ב) לא לספק מידע של צד שלישי. כל שימוש בפרטיו של צד שלישי יהיה באחריות המשתמש בלבד. יובהר, כי מסירת פרטים כוזבים עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית.
העברתמידעלצדדים שלישיים
החברה עשויה להעביר ו/או לשתף מידע אודות המשתמש עם צדדים שלישיים, כדלקמן:
(1)    החברה תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע פגיעה או נזק לאחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
(2)    החברה תהא רשאית להעביר את המידע אודות המשתמש על מנת לאכוף את מדיניות הפרטיות, לרבות חקירת הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות.
(3)    החברה תהא רשאית להעביר את המידע אודות המשתמש על מנת לאתר, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת באירוע הונאה, אבטחה או בעיה טכנית, אך ורק במידה ובהיקף הדרושים.
(4)    החברה תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות ו/או קבלני משנה אשר מספקים עבורה שירותים (כגון ספקי משלוחים ו/או אספקת מוצרים, ספקי סליקת אשראי, ספקי שירותי שליחת דוא"ל, אחסון, שרתיםוכדומה).
(5)    החברה תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש בכפוף להסכמתו המפורשת. כאשר החברה משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי לבקשת המשתמש, מעת העברת המידע לאותו צד שלישי, המידע יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי ובכפוף להוראות הדין,והחברה לא תישא באחריות לכל שימוש במידע אשר יעשה על ידי אותו צד שלישי ו/או מי מטעמו.
(6)    בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה. 
שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור
בעת גלישה באתר, החברה עשויה לעשות בטכנולוגיות וכלי ניטור כגון עוגיות (Cookies), קבצי Pixels ו – Web Beacons. כלי ניטור אלו מכילים קבצים אשר משמשים לניטור אחר פעילות המשתמשים באתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות כמות הגולשים באתר, אבטחת האתר וכן פרסום מותאם אישית במסגרת ביקור של המשתמש באתרים אחרים ו/או רשתות חברתיות והתאמת תכנים. כלים אלו עשויים לכלול איסוף של מידע באופן אוטומטי, לרבות מידע אישי (כגון כתובת IP), משך ביקור באתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, ועוד. במסגרת האתר, החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים לצורכי ניתוחים סטטיסטיים ו/או פרסום מותאם אישית, ולרבות כמפורט בטבלה מטה:

מדיניות פרטיות

הפסקת איסוף המידע על ידי "עוגיות" (Opt-Out):

המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות בכל עת (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן . יצוין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהתכנים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת.מרבית הדפדפנים יאפשרו לך למחוק עוגיות, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל אזהרה לפני שקבצי עוגיות מוטמעים אצלך. על מנת לשנות את ההגדרות ביחס לעוגיות כאמור, אנא עקוב אחר ההוראות בהגדרות המכשיר שלך. מידע נוסף לגבי חסימת עוגיות ניתן למצוא כאן (בהתאם למנוע החיפוש הרלוונטי עבורך):Google Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari; Edge; Opera.

משך שמירת המידע

המידע אשר נאסף על ידי החברה, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן הנדרש על מנת לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, ככל שהחברה נדרשת לעמוד בהתחייבויותיה על פי דין ו/או לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים של החברה. מחיקת מידע ו/או תיקונו תעשה בהתאם להוראות הדין.

אבטחת מידע והעברתו

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ולשם כך החברה משתמשת בשיטות אבטחה מקובלות על מנת למנוע גישה לא מורשית למידע האישי שלך, שימוש או גילוי מידע לא תקין, השמדתו שלא כדין או אובדן המידע האישי. עם זאת, לצערנו, העברתמידע באמצעות רשתהאינטרנט אינה יכולה להיות מאובטחת באופן מוחלט. על כן, למרות שהחברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על המידע האישי שלך, היא אינה יכולה להבטיח את אבטחתו המלאה, וכל העברת מידע אישי תתבצע באחריותך בלבד.

אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י גישה לאתר, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע תעשה בהתאם להוראות הדין החל.

זכויות המשתמש

החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים ואת שליטתם על המידע האישי שלהם. המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981) שמצוי אצל החברה באמצעות פנייה בכתב לדוא"לshaykeservice@gmail.com[OY1] . אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לפנות אל החברה ולבקש תיקונו או מחיקתו.

במידה והמידע אשר שמור אצל החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין (הידוע כ"דיוור ישיר"), שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש זכאי לדרוש בכתב את מחיקת המידע הרלוונטי.

מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד היסטוריית הרכישות שביצעת ופעולות מסחריות אחרות שביצעת בקשר עם פעילותנו העסקית ו/או השתתפות בפעילות - יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות בדיוור ישיר.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות המשתמשים, החברה עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה.

תיקון ושינוי תנאי מדיניות הפרטיות

החברה רשאית לתקן ולשנות מעת לעת את תנאי מדיניות פרטיות זו, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. שינויים כאמור ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך העדכון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" בכותרת מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, משפיעים מהותית על זכויות המשתמשים, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר, או באופן אחר.

הגבלת גיל

החברהאינה אוספת ביודעין מידע אודות ילדים וקטינים כהגדרתם בדין. בכל מקרה בו תיוודע החברהלאיסופו של מידע אישי אודות מי שטרם מלאו לו 18החברהתעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע כאמור. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 18אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו, אנא צור קשר עם החברה בכתובת:shaykeservice@gmail.com .

 

יצירת קשר

לכל שאלה ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

שייקה אביזרים ומערכות סטריאו לרכב בע"מ ח.פ 511744344

בכתובת _________

כמו כן, תוכל ליצור קשר עם החברה באמצעות כתובת המייל shaykeservice@gmail.com

bottom of page